วิสัยทัศน์/พันธกิจ/คติพจน์

วิสัยทัศน์ | Vision

 “ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม  คุณธรรมนำหน้า  วิชาการสู่ชุมชน  พัฒนาคนสู่อาเซียน”

______________________________________________________________________________

ทุนสนับสนุน

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.), ทุนภายนอก

______________________________________________________________________________

สวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ  หอพักนักศึกษา

______________________________________________________________________________