หลักสูตรวิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง (ปิดหลักสูตรแล้ว)


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมศาสตร์การก่อสร้างและระบบราง)
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor Of Engineering Program In Construction and Railway System Engineering
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย :      
ชื่อเต็ม  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง)
ชื่อย่อ   : วศ.บ. (วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง)
ภาษาอังกฤษ :  
ชื่อเต็ม  : Bachelor Of Engineering (Construction and Railway System Engineering)
ชื่อย่อ   : B.Eng. (Construction and Railway System Engineering)
วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาประยุกต์รวมกับความรู้ด้านวิศวกรรมาศาสตร์โยธาและวิศวกรรมระบบราง เพื่อผลิตวิศวกรที่มีองค์ความรู้และสามารถประกอบชีพได้ทั้งด้านการก่อสร้างและทางด้านวิศวกรรมระบบราง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป
รายวิชาที่มุ่งเน้น
1. วิศวกรรมโครงสร้าง
2. วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
3. วิศวกรรมขนส่ง
4. วิศวกรรมแหล่งน้ำและการชลประทาน
5. วิศวกรรมเทคนิคธรณี วิศวกรรมฐานราก
6. เรียนเสริมความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลระบบราง และวิศวกรรมไฟฟ้าระบบราง
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
จำนวนที่เปิดรับนักศึกษา และอัตราบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
รับจำนวน 40 คน ต่อปีการศึกษา อัตราบำรุงการศึกษา แบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ
1. ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 9,500 บาท
2. ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ภาคเรียนละ 4,750 บาท
3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 5,000 บาท
4.ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ภาคเรียนละ 2,500 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่หรือที่ งานบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา
– กรอ.
– ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
– ทุนมูลนิธิอายิโน๊ะโมะโต๊ะ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.วิศวกรก่อสร้างและระบบราง
2.นักวิทยาศาสตร์
3.นักวิจัย
4.ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
5.รับราชการ
6.ผู้ประกอบการ / อาชีพอิสระ
7.ผู้จัดการโครงการ
8.อื่น ๆ