ลักษณะเด่นของคณะ

คุณสมบัตินักศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นผู้มีความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชอบการคำนวณ มีความคิดสร้างสรรค์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา วิศวกรการผลิต / วิศวกรเครื่องกล ประจำบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานราชการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ / อาชีพอิสระ

__________________________________________________________________________________

ลักษณะเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์

1. เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งเดียวในจังหวัดชัยภูมิ

2. อาจารย์ทุกท่านมีคุณวุฒิตรงสายและเป็นศักยภาพต่อหลักสูตร

3. มีเครื่องมือ สื่อทัศนูปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย

4. อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย

5. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่ทันสมัย

6. มีการเรียนการสอนในโปรแกรมสหกิจศึกษาโดยนักศึกษาจะได้ทดลองปฏิบัติงานจริง

ในสถานประกอบการ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นระยะเวลา 4 เดือน

7. มีการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ

______________________________________________________________________________