ประวัติ

         สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2555 ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวนทั้งสิ้น 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีทักษะเชิงวิศวกรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรมและความสามารถด้านการวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การให้บริการวิชาการที่มีอยู่บนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่นและทิศทางการพัฒนาประเทศ

______________________________________________________________________________