นส.สุพัตรา บุตรเสรีชัย

อาจารย์ ดร. สุพัตรา  บุตรเสรีชัย

E-mail: supattra.bu@cpru.ac.th

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ
ดร.สุพัตรา บุตรเสรีชัย อาจารย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2550
ประวัติการทำงาน
25 ต.ค. 2554 – 31 มี.ค. 2558 ตำแหน่ง อาจารย์ (ประจำตามสัญญาจ้าง) โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1 เม.ย. 2558   ถึงปัจจุบัน ตำแหน่ง อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ) โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัย
1. ได้รับทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาและปรับปรุงคุณสมบัติของน้ำมันที่ได้จากขยะพลาสติก งบประมาณ 1,294,680 บาท
2. ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จากเงินงบ ประมาณกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2557 เรื่อง การศึกษาสมบัติของน้ำมันที่ได้จากการไพโรไลซีสพลาสติกที่ใช้แล้ว   งบประมาณ 94,000 บาท
บทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
Supattra Budsaereechai, Andrew J Hunt and Yuvarat Ngeryen, Catalytic pyrolysis of plastic waste for the production of liquid fuels for engines. RSC Adv. 2019; (9):5844-5857
บทความตีพิมพ์ระดับชาติ
Supattra Budsaereechai, Yuvarat Ngeryen Adsorption of lead, cadmium and copper on natural and acid activated bentonite clay. KKU Res. J.2012; 17(5):799-809
Supattra Budsaereechai, Yuvarat Ngeryen, CharineeLhapoon and PisutSrisakultew. Solid Fuel  Pellets  from  Pig  manure. RAJABHAT AGRIC.15(1) : 37-43(2016)
สุพัตรา บุตรเสรีชัย วราภรณ์ จันทร์เวียง และฐานิตา คล่องวาจา (2561) การศึกษาและปรับปรุงคุณสมบัติของถ่านอัดเม็ดจากมูลวัวเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561 หน้าที่ 135 – 147

 

บทความประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Supattra Budsaereechai and Yuvarat Ngernyen, Adsorption of dyes from Aqueous Solution by Bentonite Clay, The 3th Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD 2010), March 4-6, 2010, Nong Khai, Thailand
สุพัตรา บุตรเสรีชัย และยุวรัตน์ เงินเย็น, 2553 การปรับปรุงสมบัติพื้นผิวของถ่านกัมมันต์เพื่อเพิ่ม   ประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมผ้า วันที่ 7-8 ธันวาคม 2553 การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7
สุพัตรา บุตรเสรีชัย ยุวรัตน์ เงินเย็น การศึกษาการกำจัด ตะกั่ว  แคดเมียม  และทองแดงโดยใช้แร่ดินเบนโทไนต์ วันที่ 28 มกราคม 2554, ณ อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12
Supattra Budsaereechai and Yuvarat Ngernyen, Oil  from  pyrolysis  of  plastic  glasses wasteนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการในงานประชุมระดับชาติและนานาชาติ  The 40th Congress  on Science  and Technology  of  Thailand (STT40)  ระหว่างวันที่ 2 – 4  ธันวาคม 2557 หน้าที่ 1054 – 1059
สุพัตรา บุตรเสรีชัย ยุวรัตน์ เงินเย็น การใช้เถ้าลอย ในการบำบัดสีของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสากรรมผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษด้วยกระบวนการดูดซับ   วันที่ 15  มกราคม 2559 นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการในงานประชุมระดับชาติและนานาชาติ “The National and International Graduate Research Conference 2016
สุพัตรา บุตรเสรีชัย ยุวรัตน์ เงินเย็น กุญชร  ผ่องแผ้ว และภุชงค์  พุ่มทองดี การลดความกระด้างของน้ำบาดาลกรณีศึกษาน้ำบาดาลก่อนเข้าหอหล่อเย็นของอุตสาหกรรมพลาสติก การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54ระหว่างวันที่  2-5 กุมภาพันธ์ 2559 หน้าที่ 654 – 661
Supattra Budsaereechai and Yuvarat Ngernyen, OIL PRODUCTIONS FROM CATALYTIC AND NON-CATALYTIC PYROLYSIS OF PLASTIC PACKAGING WASTES  The 6 th International  Thai  Institute  of  Chemical  Engineering  and  Applied  Science  Conference (ITIChE2016) ระหว่างวันที่ 26 – 28  ตุลาคม 2559 page.619-624
วราภรณ์ จันทร์เวียง  จักรี วิชัยระหัด และสุพัตรา บุตรเสรีชัย การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  ครั้งที่ 13 วันที่ 21- 22 เมษายน 2561

 

รางวัลที่ได้รับ
1 ได้รับรางวัลที่ 1 ภาคโปสเตอร์สวยงาม สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์   ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การลดความกระด้างของน้ำบาดาลก่อนเข้าหอหล่อเย็นของอุตสาหกรรมพลาสติก
2 ได้รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น  สายวิชาการ  ประจำปี 2559  เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ครบรอบ 15 ปี วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
3 ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัย ประจำปี 2559 เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ครบรอบ 15 ปี วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
4 ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในระดับ “ดี” สาขา Science and Technology จากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ “The National and International Graduate Research Conference 2016 ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารพจน์    สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีความร่วมมือกับ Universities Yogyakarta, Indonesia วันที่ 15 มกราคม 2559