นายปวีณ เกรียงเกษม

อาจารย์ ปวีณ  เกรียงเกษม

E-mail: kriangkp@oregonstate.edu

การศึกษา:

ระดับการศึกษา

ที่จบ

ปีการศึกษา

ที่จบ

ชื่อหลักสูตร

ที่จบการศึกษา

สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ปัจจุบัน ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ สหรัฐอเมริกา Doctor of Philosophy Industrial Engineering Oregon State University
ปริญญาโท 2554 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี 2549 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

การทำงานและงานด้านบริหาร:

29 ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง  อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

ประสบการณ์ทำที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย:

“A Study of low cost long distance pipe irrigation system for sustainable society” (2014) funding by Chaiyaphum Rajabhat University.

User interface design and machine control on punch press machine retrofitting project (2006-2007)

 

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน:

Teaching assistant

OR636 Simulation (2009), Ramkhamhang University

Simulation Modeling Laboratory (Second semester 2008), Kasetsart university

Manufacturing Process (First semester 2007), Kasetsart University

Lecturer

Physics Laboratory, Computer programming, CNC Technology, PLC and Control Systems, Calculus I, Fundamental of Electrical Engineering, Engineering Economic

 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) :

  1. Operation research
  2. Simulation Modeling
  3. Information System