ผศ.ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร

การศึกษา :

ระดับการศึกษา

ที่จบ

ปีการศึกษา

ที่จบ

ชื่อหลักสูตร

ที่จบการศึกษา

สาขาวิชา

ที่จบ

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก 2543 Philosophy of Doctor Env Eng. Griffith University, Australia
ปริญญาโท 2554 นม.(นิติศาสตร์) นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท 2554 M.Eng (Chemical Eng.) Chemical Eng. Royal Melbourne Institute of Technology, Australia
ปริญญาตรี 2552 นบ.(นิติศาสตร์) นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี 2530 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                                                                 

การทำงานและงานด้านบริหาร:
(1)  ปัจจุบัน ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ข้าราชการระดับ 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
(2)  อดีต
2530-2532 อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2532-2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลงานทางด้านบริหาร
  –        หัวหน้าภาควิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
–        หัวหน้าภาควิชา  วิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
–        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
–        รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
–        รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
–        รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
–        รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
–        ผู้ช่วยอธิการบดี  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
–        ผู้ช่วยอธิการบดี  ฝ่ายภูมิสถาปัตย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
–        ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
–        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
–        รองอธิการบดีฝ่ายภูมิสถาปัตย์และงานอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
–        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
–        รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

การบริหารงานด้านการวิจัย :
ปี โครงการวิจัย หน่วยงาน
2542 โครงการศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากร  ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและการดำรงชีพของชุมชนริมแม่น้ำมูล  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี สกอ.
2546 โครงการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้าโดยอาศัยวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2548 โครงการใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อกำจัดสีในน้ำทิ้ง สกว.
2549 โครงการการพัฒนาพลังงานทดแทนจากสบู่ดำ  ของเครือข่ายภาคอีสาน สกอ.
2550 Environmentally – Friendly Bionanosorbents from Seaweed for Sorption of Heavy tal from Waste Efferent

วิจัยร่วมไทย-อินเดีย

Thailand –India Inter-governmental Program

2552 โครงการวิจัยสาหร่ายน้ำจืดในเขตภาคตะวันออเฉียงเหนือการดูดซับโลหะหนักจากน้ำเสีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ผลงานบริการวิชาการ

–        กรรมการศูนย์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

–        การอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม  2543-2552

–        การอบรมวิทยากรสำหรับโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 2543 – 2552

–        การให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติสำหรับ อบต. อบจ. เทศบาล 2543-2555

–        กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ป.เอก,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

–        กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ป.เอก Bharathiar University ประเทศอินเดีย

–        กรรมการตรวจสอบ คุณภาพบทความวิชาการของวารสารวิชาการในเครือของ Elsevier Publication ในส่วนของ Biosorptionand Chemical Engineering

 

ผลงานทางวิชาการ
1. Yu, Q. and Kaewsarn, P. (1999). Binary Adsorption of Copper and Cadmium from Aqueous Solutions by Biomass of Marine Alga Durvillaea Potatorum. Separation Science and Technology,34(8), 1595-1605.
2. Yu, Q. and Kaewsarn, P. (1999). Fixed-Bed Study for Copper Removal from Aqueous Solutions by Marine Alga Durvillaea Potatorum. Environmental Technology,20, 1005-1008.
3. Yu, Q. and Kaewsarn, P. (1999). A Model for pH Dependent Equilibrium of Heavy Metal Biosorption. The Korean Journal of Chemical Engineering,34(8), 1595-1605.
4. Yu, Q., Matheickal, J. T., Yin, P. and Kaewsarn, P. (1999). Heavy Metal Uptake Capacities of Common Marine Macro Algal Biomass. Water Research,33(6), 1534-1537.
5. Yu, Q. and Kaewsarn, P. (2000). Adsorption of Nickel from Aqueous Solutions by Pretreated Biomass of Marine MacroalgaDurvillaea Potatorum. Separation Science and Technology,35(5), 689-701.
6. Yu, Q., Kaewsarn, P. and Loc, V. D. (2000). Electron Microscopy Study of Biosorbents from Marine Alga DurvillaeaPotatorum. Chemosphere,41, 589-594.
7.  Yu, Q., Kaewsarn, P., Yin, P. and Matheickal, J. T. (2000). Pre-treated Biomass of Marine Macro Algae as Low Cost High Efficiency Adsorbent for Heavy Metal Ions. Journal of the Chinese Institute of Chemical Engineers,31(4), 411-415.
8. Yu, Q. and Kaewsarn, P. (In Press). Desorption of Copper(II) from Biosorbent of Marine Alga Durvillaea Potatorum. Separation Science and Technology.
9. Kaewsarn, P. and Yu, Q. (In Press). Cadmium Removal from Aqueous Solutions by Pre-treated Biomass of Marine Macro-Alga Padina sp. Environmental Pollution.
10. Yin, P., Yu, Q., Lin, Z. and Kaewsarn, P. (In Press). Biosorption and Desorption of Cadmium(II) by Biomass of Laminariajaponica. Environmental Technology.
11. Yu, Q., Kaewsarn, P. and Ma, W. (In Press). Long-term Desorption Kinetics of Copper (II) from Biosorbent in Water and Seawater. Toxicological and Environmental Chemistry.
12. Yu, Q., Kaewsarn, P., Ma, W., Matheickal, J. T. and Yin, P. (In Press). Removal of Heavy Metal Ions from Wastewater by using Biosorbents from Marine Algae-A Cost Effective New Technology . Chinese Journal of Chemical Engineering.
13. Yu, Q., Kaewsarn, P. and Ma, W. (In Press). Interference of Co-ions in Biosorption of Copper using Biomass of Marine Alga Durvillaea Potatorum. Environmental Engineering Sciences.
14. Yu, Q. and Kaewsarn, P. (Submitted). Biosorption of Copper(II) from Aqueous Solutions by Pre-treated Biomass of Marine Alga Padina sp. The Chemical Engineering Journal of Japan.
15. Yu, Q., Kaewsarn, P. and Ma, W. (Submitted). Binary Adsorption of Copper (II) and Nickel (II) from Aqueous Solutions by Biomass of Marine Alga Durvillaea Potatorum.
16. Yu, Q., Kaewsarn, P. and Ma, W. (To be submitted). Ternary Biosorption from Aqueous Solutions by Biomass of Marine Alga Durvillaea Potatorum.
17. Kaewsarn, P., Yu, Q. and Matheickal, J. T. (1998). Lead, Copper and Cadmium Removal from Aqueous Solution using Australian Marine Alga Durvillaea Potatorum. In:Proc. Of the  2nd Asia Pacific Conference on Sustainable Energy and Environmental Technology, Gold Coast, Queensland, Australia, 14-17 June 1998.
18. Kaewsarn, P. and Yu, Q. (1998). Kinetics of Binary Adsorption of Copper (II) and Cadmium (II) from Aqueous Solution by Low-cost Biosorbents from Durvillaea Potatorum. In: Proc. Of the 26th Australasian Chemical Engineering Conference (Chemeca’98), Queensland, Australia, 28-30 September 1998.
19. Yu, Q., Matheickal, J. T., Kaewsarn, P. and Yin, P. (1998). Heavy Metal Uptake Capacities of Biomass: A Comparison. In: Proc. Of the 26th Australasian Chemical Engineering Conference (Chemeca’98), Queensland, Australia, 28-30 September 1998.
20. Yu, Q., Kaewsarn, P,. Matheickal, J. T. and Yin, P. (1999). Removal of Heavy Metal Ions from Wastewater by using Biosorbents from Marine Algae-A Cost Effective New Technology, In: Proc. of the International Conference on Urban Pollution Control Technology, Hong Kong, 13-15 October 1999.
21. Kaewsarn, P. and Yu, Q. (1999). Cadmium Removal from Aqueous Solutions by Pre-treated Biomass of Marine Macro-Alga Padina sp. In: Proc. of the International Conference on Urban Pollution Control Technology, Hong Kong, 13-15 October 1999.
22. Keawsarn,P., Yu, Q. and Loc,V.D. (1999). Microtructure of Biosorbents from Australian Marine Algae DurvillaeaPotatorum. In: Proc. Of the 27th Australasian Chemical Engineering Conference (Chemeca’99), Newcastle, Australia,26-29 September 1999.
23. Yu, Q. and Keawsarn,P. (1999). Correlation of Isotherm Data for Selected  Heavy  Metal Ions onto Biosorbents. In: Proc. Of the 27th Australasian Chemical Engineering Conference (Chemeca’99), Newcastle, Australia,26-29 September 1999.
24. Yu, Q. and Keawsarn,P., Matheickal, J. T. and Yin, P. (1999). Pre-treated Biomass of Marine Macro  Algae as Low Cost as Low Cost High Efficiency Adsorbent for Heavy Metal Ions. In: Proc. Of the 8th APCChE Congress and SIChEM’99 Conference, Korea, 16-19 August 1999, pp.1549-1952.
25. Yu, Q. and Keawsarn,P. (1999). Biosorption of Copper (II) from Aqueous Solutions by Pre-treated Biomass of Marine Alga Padina sp. In: Proc. Of the 8th APCChE Congress and SIChEM’99 Conferece, Korea, 16-19 August 1999,pp.1561-1564.
26. Keawsarn,P., Yu, Q. and Loc,V.D. (1999). Heavy Metal Ion Reduction from Wastewater using Non-living Algae. In: Proc. Of the 4th Princess Chulabhorn International Science Congress, Bangkok, Thailand, 28 November – 2 December 1999.
27. Ma, W., Yu, Q. and Keawsarn, P. (2000). Mercury (II) Uptake Capacities of Biosorbents from Marine Alga DurvillaeaPotatorum. In: Proc. The 28th Australasian Chemical Engineering Conference (Chemaca’2000), Perth, Australia, 9-12 July 2000.
28. Yu, Q. and Keawsarn,P. and Ma, W. (2000).Regeneration of Copper (II) – Loaded Biosorbents from Marine Alga Durvillaea Potatorum. In: Proc. of the 28th Australasian Chemical Engineering Conference (Chemaca’2000), Perth, Australia, 9-12 July 2000.
29. Pairat Kaewsarn “Lead Removal By Adsorption onto Silk Cotton Hull” Rangsit University Journal of Engineering and Technology September 2004, volume 8, number 3, P.34-38
30. Pairat Kaewsarn “Removal of Dye from a Synthetic Textile Dye Effluent by Biosorption on Sugarcane” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2546 พิษณุโลก 21-22 ตุลาคม 2546
31. พัฒน์ชวัลพร สินรัมย์ และไพรัตน์ แก้วสาร, “การดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยการใช้ผลตะแบก”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมรามา การ์เด้น, กรุงเทพฯ, 2549
32. ธีระวุฒิ บุญล้อม และไพรัตน์ แก้วสาร, “การดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใบหม่อน”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมรามา การ์เด้น, กรุงเทพฯ, 2549
33. คมสันต์ มงคลสวัสดิ์ และไพรัตน์ แก้วสาร, “การดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยการใช้เทาน้ำ”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมรามา การ์เด้น, กรุงเทพฯ, 2549
34. จรรยาพร ไชยวิเศษ และไพรัตน์ แก้วสาร, “การดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียโดยใช้เปลือกกล้วย”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมรามา การ์เด้น, กรุงเทพฯ, 254
35. ดวงดาว สัตยากูล และไพรัตน์ แก้วสาร, “การดูดซับโครเมียมออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ชีวมวลที่เตรียมจากกกตุ้มหู”การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมรามา การ์เด้น, กรุงเทพฯ, 2549
36. Wattanachai Yoonaiwong and Pairat Kaewsarn, “Lead Biosorption by Dry Biomass of Water Hyacinth”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมรามา การ์เด้น, กรุงเทพฯ, 2549
37. วรรธนะชัย อยู่ในวงศ์ และไพรัตน์ แก้วสาร, “การดูดซับตะกั่วโดยชีวมวลแห้งของสาหร่ายข้าวเหนียว”, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 6-7 มีนาคม, โรงแรมอัมรินทร์ลากูล, พิษณุโลก, 2550
38. ไชยพร เกตุแก้ว, พัฒน์ชวัลพร สินรัมย์, คมสันต์ มงคลสวัสดิ์ และไพรัตน์ แก้วสาร, “การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยการใช้ผลตะแบก” การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 6-7 มีนาคม, โรงแรมอัมรินทร์ลากูล, พิษณุโลก, 2550