นายวรเชษฐ์ แสงสีดา

อาจารย์ วรเชษฐ์ แสงสีดา

มือถือ 088-5943031  E-mail: w.sangsida@hotmail.com

 

การทำงานและงานด้านบริหาร:
2556

ตำแหน่ง  อาจารย์ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง  หัวหน้างานอาคารสถานที่

2557 ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
2558  – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตำแหน่ง  ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับปริญญา

ชื่อสถาบัน

การศึกษา

2552

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วศ.บ.(เครื่องกล)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2555

**วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วศ.ม.(เครื่องกล)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กำลังศึกษา

**ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

ปร.ด.(เครื่องกล)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
** แผนการศึกษา ซึ่งเน้นการทำวิจัยตลอดหลักสูตร
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์วารสาร และนำเสนอประชุมวิชาการ
W. Sangsida, T. Sriveerakul, C. Sangmanee, K. Painthong. Performance study of a steam ejector in Vacuum drying application. KKU ENGINEERING JOURNAL. July-September 2012; 39(3): 291-299.
W. Sangsida, T. Sriveerakul, C. Sangmanee, K. Painthong. Performance study of low-grade steam ejector in vacuum drying application The 8th Conference of the Energy Network of Thailand 2-4May 2012, Maha Sarakham. Paper no. AP18
M.  Chockruethai,  T. Sriveerakul,  W. Sangsida,  N. Suvarnakuta. Experimental Study for Thermal Performance of Heat Pipe Equipped with Ejector. UBU ENGINEERING JOURNAL. July-Desember 2012.
W. Sangsida, T. Sriveerakul, C. Sangmanee, K. Painthong. Performance Study of Steam Jet Pump Applications in Vacuum Drying System. The 27th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand. Pattaya, 16-18 October 2013, Paper no. TSF-2002
W. Sangsida. Performance of Steam Jet Pump Applications in Vacuum Chamber by Biomass boilers. The 7th Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-7), 12-14 November2014. (accept paper)
รางวัลที่เคยได้รับเกี่ยวข้องกับการวิจัย
The best paper award in Applied Energy, The 8th Conference of the Energy Network of Thailand 2-4May 2012, Maha Sarakham. Paper no. AP18
The best paper award in Thermal System and Fluid Mechanics session, Proceeding of The 27th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand. Pattaya, 16-18 October 2013, Paper no. TSF-2002
The best researcher award of Chaiyaphum Rajabhat University. 2014.

 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ

–                  Ejector Application

–                  Combustion in Porous media