อาจารย์ จักรี วิชัยระหัด

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ช่องทางการติดต่อ

 Email: jakreew@cpru.ac.th

Tel: 044-815-111 ต่อ 11100

 

การศึกษา

 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D Candidate (Manufacturing Engineering)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

1.Nonthasen, P., Srichaiwong, P. ., Wichairahad, J. ., & Nonthasen, K. (2022). Development Of Aerated Concrete With A Mixture Of Rice Straw And Bamboo. Journal Of Science And Technology, Rajabhat Maha Sarakham University, 5(2), 23–42.

2.จักรี วิชัยระหัด รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุล พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์ วรเชษฐ์ แสงสีดา ศรัณยู เหลาพา ณัฐวุฒิ ทองหล่อและศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล. (2563) การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขุดเจาะทางการเกษตรโดยใช้พลังงานทดแทน. วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน. ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563) หน้า 26-32.

3.Jakkree Wichairahad Wiparat Nisapai Kamonrak Kangkham Waraporn Chanwiang And Ratchawoot Sutthi. The Strength And Stiffness Analysis Of Agricultural Truck Chassis Using Finite Element Analysis By Flexible Joint Beam Element. Farm Engineering And Automation Technology Journal. 2019;5(1):35-8.

4.Jakkree Wichairahad, Pairat Kaewsarn, Wiparat Nisapai, Sirintra Tan-Intara-Art And Waraporn Chanwiang. “The Strength Analysis Of An Agriculture Truck Chassis Using Finite Element Method”. KKU Engineering Journal. 2016;43(S2): 267-270.

5.Jakkree Wichairahad, Poonyapat Thablakhorn And Nattwut Tonglor. “FINITE ELEMENT ANALYSIS FOR STRENGTH OF AN AGRICULTURE TRUCK PICK-UP: COMPARISON BETWEEN BEAM AND SOLID ELEMENT”. International Journal Of Mechanical And Production Engineering. 2016;4(8): P147-150.

6. Jakkree Wichairahad, Pairat Kaewsarn, Wiparat Nisapai, Sirintra Tanintara-Art, Waraporn Chanwiang, “Stability Or Rollover Resistance Of Agricultural Truck Using Finite Element Analysis”, International Journal Of Mechanical And Production Engineering (IJMPE). 2017;5(12): 4-6

บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings)

1.จักรี วิชัยระหัด รัชวุธ สุทธิ ชยารัก ธานี ติขะกุล ศักดิ์ชัย ดรดี เลิศฤทธิ์ ตั้งชูวงษ์ ธงชัย พงษ์ราศี ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดีและศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล. การสำรวจข้อมูลและความพร้อมของเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิในการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง. การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. 5-7 พฤศจิกายน 2563. หน้า 484-490.

2.จักรี วิชัยระหัด รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุล พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์ วรเชษฐ์ แสงสีดา ศรัณยู เหลาพา ณัฐวุฒิ ทองหล่อและศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล. การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขุดเจาะทางการเกษตรโดยใช้พลังงานทดแทน. การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12. วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร. 6-8 พฤศจิกายน 2562. หน้า 419-425.

3.Jakkree Wichairahad, Sirintra Tan-Intara-Art And Wiparat Nisapai. “The Calculation Techniques Of Non-Matrix Representation Flexible Joint Stiffness To Improve The Accuracy Of Beam Element FEA”. Proceeding Of 6th International Conference On Electronics, Computer And Manufacturing Engineering. Singapore, March 29-30, 2017, P299-303.

4.Jakkree Wichairahad, Poonyapat Thablakhorn And Nattwut Tonglor. “The Strength Analysis Of An Agriculture Truck Chassis Using Finite Element Method”. Proceeding Of The 6th KKU International Engineering Conference 2016, Khon Kaen, Thailand, August 3-5, 2016. P133.

5.Jakkree Wichairahad, Poonyapat Thablakhorn And Nattwut Tonglor. “FINITE ELEMENT ANALYSIS FOR STRENGTH OF AN AGRICULTURE TRUCK PICK-UP: COMPARISON BETWEEN BEAM AND SOLID ELEMENT”. Proceedings Of 38th The IRES International Conference, Singapore, 3rd June 2016: 30-33.

6.Jakkree Wichairahad, Poonyapat Thablakhorn And Nattwut Tonglor. “The Strength Analysis Of An Agriculture Truck Pick-Up Using Finite Element Method”. Proceeding Of 2016 International Conference On Advances In Software, Control And Mechanical Engineering. Kyoto, Japan, April 12-13, 2016, P41-46.

7.J. Wichairahad And S. Rooppakhun. “The Strength Analysis Of A Bus Superstructure Based On The Accuracy Improvement Of T-Junction Joint Stiffness”. Proceeding Of 4th International Conference On Adavanced Manufacturing Technology. Johor Bahru, Malaysia, September 20-22, 2015. P76.

8.จักรี วิชัยระหัด, เอกลักษณ์ พรมภักดี และ สุภกิจ รูปขันธ์. “การวิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้างรถโดยสารมาตรฐาน 1 ภายใต้ภาระพื้นฐานด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์”. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28. ขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557, P117-118.

9.เอกลักษณ์ พรมภักดี, จักรี วิชัยระหัด และ สุภกิจ รูปขันธ์. “การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงฐานรถโดยสารประเภทสองชั้น ด้วยระเบียบวิธีไฟไนเอลิเมนต์”. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28. ขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557, P129-130.

10.Jakkree Wichairahad, Pairat Kaewsarn, Wiparat Nisapai, Sirintra Tan-Intara-Art And Waraporn Chanwiang. “Stability Or Rollover Resistance Of Agricultural Truck Using Finite Element Analysis”. Proceeding Of 84th The IRES International Conference, Bangkok, Thailand, 5th-6th October 2017, P35-37

ทุนวิจัยที่ได้รับ

1.ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2558 เรื่อง การวิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้างรถบรรทุกใช้งานเกษตรกรรมด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (The Strength Analysis Of An Agriculture Truck Structure Using Finite Element Method) งบประมาณ 50,000 บาท

2.ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การวิเคราะห์เสถียรภาพของรถบรรทุกใช้งานเกษตรกรรม: การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการทดลอง (THE STABILITY ANALYSIS OF AGLICULTURAL TRUCK: FINITE ELEMENT ANALYSIS AND THE EXPERIMENTAL) งบประมาณ 30,000 บาท

3.ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (วช.) ปีงบประมาณ 2561 เรื่อง การวิเคราะห์ความแข็งแรง แข็งตึงและเสถียรภาพของรถบรรทุกใช้งานเกษตรกรรม: การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการทดลอง (THE ANALYSIS OF STRENGTH STIFFNESS AND STABILITY OF AGLICULTURAL TRUCK: FINITE ELEMENT ANALYSIS AND THE EXPERIMENTAL) งบประมาณ 506,400 บาท

รางวัลที่ได้รับ 1.โล่ห์รางวัล นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทนำเสนอผลงานทางวิชาการดีเด่น (เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครบรอบ 15 ปี)
สาขาวิชาที่สนใจ/มีความชำนาญ

1.CAD (การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ) /CAE (การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ทางวิศวกรรม) /CAM (การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผลิต) /CNC (เครื่องจักรซีเอ็นซี)

2.Manufacturing Process (กระบวนการผลิต)

3.Vehicles Structure (โครงสร้างยานยนต์)

4.Jig/Fixture, Mold And Die (จิ๊ก ฟิกซ์เจอร์ งานแม่พิมพ์)

รายวิชาที่สอน

1.Engineering Workshop ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน

2.Engineering Drawing เขียนแบบวิศวกรรม

3.Manufacturing Process (กระบวนการผลิต)

4.CAD/CAM (การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิต)

5.Industrial Plant Visit (การศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม)

6.Tools Engineering (วิศวกรรมเครื่องมือ)

7.Tools And Die Design (การออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์)

8.CNC (เทคโนโลยีซีเอ็นซี)

ประวัติการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทเอกชน 

1. ตั้งแต่ 4 มกราคม 2553 – 31 มกราคม 2554 (1 ปี)

Production Engineer, Rubber Compression Molding Production Section

Polymatech (Thailand) Co.,Ltd. Bang Pa-In, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand

2.ตั้งแต่ กรกฎาคม 2544 – 30 มีนาคม 2550 (6 ปี)

Senior Engineer, Refrigerators Engineering Section

Kang Yong Electric Public Company Limited. Bangna – Trad Road, Bang Phli, Samut Prakan, Thailand

  • Job Description: Process Engineer

– New Model: Make New Die & Document For New Part

– Work Improvement: Improve Line & Die For Reduce Cycle Time & Man Power

– Quality Improvement

–  In House & Out Source Parts.

– VA. : Reduce Material.

  • Job Description: New Model Project Leader.

– Receive Drawing From Product Design Section

– Purchasing Policy Meeting For Making New Mold & Die

– Budget Request Document

– New Part Follows Up Meeting

– Trial, Mini-Mass & Mass Production