ติดต่อเรา Contact us

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร : 044-815 111 ต่อ 11100
Establishment Project of  The Faculty of Engineering and Industrial Technology
Chaiyaphum Rajabhat University
167 Nafai Subdistrict, and Muang District, of Chaiyaphum Province.
Tel : 044-815 111 to 11100
Facebook
: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
: สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ
: สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
: สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง 
: สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์