ติดต่อเรา Contact us

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร : 044-815 111 ต่อ 11100
School of Engineering, Faculty Of Arts And Science, Chaiyaphum Rajabhat University
167 Nafai Subdistrict, And Muang District, Of Chaiyaphum Province.
Tel : 044-815 111 To 11100
Facebook
: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
: สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ
: สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
: สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง 
: สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์