อ.ปิยพันธุ์ แสงทอง

ระดับการศึกษา

ที่จบ

 

ปีการศึกษา

ที่จบ

 

ชื่อหลักสูตร

ที่จบการศึกษา

 

สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ปริญญาโท 2549 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี 2540 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ผลงานวิจัย/วิชาการ ที่โดดเด่น

มานพ  ยิ่งรัมย์,อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์,ปิยพันธุ์ แสงทอง,สุรวุฒิ สุดหา,เกศศิริ  ละแมนชัย,ธรรมนูญ ม้าวิเศษ,รัชวุธ สุทธิ “ความเหมาะสมของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระสำหรับชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ,2561