อาจารย์ เกศศิริ  ละแมนชัย

ระดับการศึกษา

ที่จบ

ปีการศึกษา

ที่จบ

ชื่อหลักสูตร

ที่จบการศึกษา

สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ปริญญาตรี 2546 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ผลงานวิจัย/วิชาการ ที่โดดเด่น

มานพ  ยิ่งรัมย์,อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์,ปิยพันธุ์ แสงทอง,สุรวุฒิ สุดหา,เกศศิริ  ละแมนชัย,ธรรมนูญ ม้าวิเศษ,รัชวุธ สุทธิ “ความเหมาะสมของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระสำหรับชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ,2561

สาขาวิชาที่สนใจ/มีความชำนาญ

งานด้านอุตสาหกรรม