อาจารย์ สุรวุฒิ สุดหา

ระดับการศึกษา

ที่จบ

ปีการศึกษา

ที่จบ

ชื่อหลักสูตร

ที่จบการศึกษา

สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ปริญญาโท 2557 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี 2542 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร   (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

ผลงานวิจัย/วิชาการ ที่โดดเด่น

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์หม่ำหมูของจังหวัดชัยภูมิวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558