สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (Bachelor Of Engineering Program In Production Engineering)

รับจำนวน 40 คน ต่อปีการศึกษา

อัตราบำรุงการศึกษา
1. ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 9,500 บาท

2. ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ภาคเรียนละ 4,750 บาท

3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 5,000 บาท

4.ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ภาคเรียนละ 2,500 บาท

 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Bachelor Of Engineering Program In Mechanical Engineering)

รับจำนวน 40 คน ต่อปีการศึกษา

อัตราบำรุงการศึกษา

1. ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 9,500 บาท

2. ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ภาคเรียนละ 4,750 บาท

3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 5,000 บาท

4.ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ภาคเรียนละ 2,500 บาท

 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
และวิสาหกิจ  (Bachelor of Science Program in Industrial and Enterprise Management Technology)

รับจำนวน 30 คน ต่อปีการศึกษา
1. ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 9,500 บาท

 

ระบบการรับเข้าศึกษา มี 5 รอบ ในระบบ TCAS คือ

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน PORTFOLIO
รอบที่ 2  การรับแบบโควต้า
รอบที่ 3  การรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ
รอบที่ 4  การรับแบบ ADMISSION
รอบที่ 5  การรับตรงอิสระ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

หรือที่ งานบริการการศึกษา