สหกิจศึกษาคืออะไร

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) คือ ระบบการศึกษา ที่เน้นการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ โดยงานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ โครงงาน (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง, การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงานหรือในไลน์การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการมากที่สุด

สำหรับสหกิจศึกษาของโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีหลักสูตรที่รองรับสหกิจศึกษา 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์การผลิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยสาขาวิศวกรรมการผลิตจะออกสหกิจศึกษาในขณะเรียน ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนแรก ส่วนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจะออกสหกิจศึกษาในขณะเรียนชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

coop