สรุปผลงานทางวิชาการ 2557

ผลงานทางวิชาการ-วงรอบปีการศึกษา-2557

จำนวนผลงานทางวิชาการ วงรอบปีการศึกษา 2557

2557 – บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับชาติ 7
– บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 3
– ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
รวม 10

 

 

ผลงานทางวิชาการ วงรอบปีการศึกษา 2557

ที่ ชื่อผู้วิจัย บทความ ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์
1. อาจารย์สุพัตรา บุตรเสรีชัย Oil From Pyrolysis of Plastic Glasses Waste 2-4 ธันวาคม 2557 The 40th  Congress on Science and Technology of Thailand., Hotel Pullman Khon Kean Raja Orchid, Thailand.
2. อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา ระบบอบแห้งสุญญากาศแบบเจ็ทปั๊มไอน้ำ 12-14 พฤษจิกายน 2557 ”. การประชุมสัมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย. ครั้งที่ ๗ หัวหิน จังหวัดประจอบคีรีขัน
3. อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา การศึกษาเจ็ทปั๊มจากไอน้ำเหลือทิ้งที่ประยุกต์ใช้กับระบบอบแห้งสุญญากาศ 3-4 กรกฎาคม 2558 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยท่ยั่งยืน ครั้งที่ ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
4. ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์ การออกแบบเครื่องบันทึกค่าแสงอาทิตย์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดูอินโนเพื่อวัดค่ากำลังไฟฟ้า 3-4 กรกฎาคม 2558 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยท่ยั่งยืน ครั้งที่ ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
5. ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์ A solution-based Radio-over-Fiber WDM-PON by micro-optics-electro system” 17-19 ธันวาคม 2557

6th International Science, SocialSciences, Engineering and Energy Conference, Prajaktra Design Hotel, Udon Thani, Thailand.

 

6. ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์ A Simulation of Ring Resonator by FDTD Method with Wavelength Generated 17-19 ธันวาคม 2557

6th International Science, SocialSciences, Engineering and Energy Conference, Prajaktra Design Hotel, Udon Thani, Thailand.

 

7. อาจารย์ศรัณยู เหลาพา

ระบบค้นหาตำแหน่งดาวเทียมแบบอัตโนมัติโดยใช้สัญญาณป้อนกลับจากตัวรับสัญญาณ

 

27-29 พฤษภาคม 2558 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. ครั้งที่ ๗ พัทยา จังหวัดชลบุรี.
8. อาจารย์จักรี วิชัยละหัด การวิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้างรถยนต์มาตรฐาน 1 ภายใต้ภาระพื้นฐานด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ 15-17 ตุลาคม 2557 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย. ครั้งที่ 28
9. อาจารย์จักรี วิชัยละหัด การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงฐานรถโดยสารประเภทสองชั้นด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ 15-17 ตุลาคม 2557 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย. ครั้งที่ 28
10. ผศ.ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร

Biosorption of Divalent Copper Ions by Pretreated Biomass of Tamarind shell and Banana pell

 

27-29 พฤษภาคม 2558 4th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 2015, Changmai, Thailand.