หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

  1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

 

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :       ชื่อเต็ม  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อย่อ   : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ภาษาอังกฤษ :   ชื่อเต็ม  : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

ชื่อย่อ   : B.Eng. (Mechanical Engineering)

 

  1. วิชาเอก หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

วิศวกรรมเครื่องกล

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

  1. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  และ ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554

5.2 ภาษาที่ใช้

ภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทย  การสอน เอกสาร และตำราในวิชาของหลักสูตรเป็น ภาษาไทย หรือเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา

      5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยอย่างดี

 

     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

  1. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

-หลักสูตรใหม่ กำหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557

-ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร จากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2556

-สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 8 มกราคม 2557

– สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 23มกราคม 2557

 

  1. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559

 

  1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.วิศวกรเครื่องกล

2.นักวิทยาศาสตร์

3.นักวิจัย

4.ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

5.รับราชการ

6.ผู้ประกอบการ / อาชีพอิสระ

7.ผู้จัดการโครงการ

8.อื่น ๆ