หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรรับปรุง พ.ศ.2562)

*ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร ได้ เนื่องจากผ่านการรับรองปริญญาโดยสภาวิศวกรแล้ว

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาษาอังกฤษ:     Bachelor Of Engineering Program In Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :       ชื่อเต็ม  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อย่อ   : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ภาษาอังกฤษ :   ชื่อเต็ม  : Bachelor Of Engineering (Mechanical Engineering)

ชื่อย่อ   : B.Eng. (Mechanical Engineering)

รายวิชาที่มุ่งเน้น

1. กลศาสตร์เครื่องจักรกล

2. การออกแบบเครื่องจักรกล

3. วิศวกรรมพลังงาน

4. วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ

5. วิศวกรรมโรงไฟฟ้า

6. เทคโนโลยียานยนต์

 จำนวนที่เปิดรับนักศึกษา และอัตราบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย

รับจำนวน 40 คน ต่อปีการศึกษา

อัตราบำรุงการศึกษา แบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ

1. ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 9,500 บาท

2. ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ภาคเรียนละ 4,750 บาท

3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 5,000 บาท

4.ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ภาคเรียนละ 2,500 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่

หรือที่ งานบริการการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.วิศวกรเครื่องกล

2.นักวิทยาศาสตร์

3.นักวิจัย

4.ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

5.รับราชการ

6.ผู้ประกอบการ / อาชีพอิสระ

7.ผู้จัดการโครงการ

8.อื่น ๆ

วิดีโอแนะนำหลักสูตร

ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล

ห้องปฏิบัติการ Fluid Mechanics

ห้องปฏิบัติการ Thermodynamics & Heat Transfer Lab

ห้องปฏิบัติการ Dynamics Lab

ห้องปฏิบัติการ Material Testing Lab

ห้องปฏิบัติการ Lab for Other Branches in Mechanical Engineering

ห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และห้องปฏิบัติการพื้นฐานเคมี

ห้องปฏิบัติการฝึกทางวิศวกรรมพื้นฐาน