หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
 1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :       ชื่อเต็ม  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อย่อ   : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ภาษาอังกฤษ :   ชื่อเต็ม  : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

ชื่อย่อ   : B.Eng. (Mechanical Engineering)

 1. วิชาเอก หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

วิศวกรรมเครื่องกล

 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

 1. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  และ ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554

5.2 ภาษาที่ใช้

ภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทย  การสอน เอกสาร และตำราในวิชาของหลักสูตรเป็น ภาษาไทย หรือเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยอย่างดี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 1. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

-หลักสูตรใหม่ กำหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557

-ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร จากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2556

-สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 8 มกราคม 2557

– สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 23มกราคม 2557

 1. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559

 1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.วิศวกรเครื่องกล

2.นักวิทยาศาสตร์

3.นักวิจัย

4.ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

5.รับราชการ

6.ผู้ประกอบการ / อาชีพอิสระ

7.ผู้จัดการโครงการ

8.อื่น ๆ

โครงสร้างของหลักสูตร

ผู้ศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะต้องศึกษาวิชาต่างๆ ในหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต สำหรับ นักศึกษาปกติ ที่มีคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แบ่งออกเป็นหมวดวิชา ดังนี้

1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                   146  หน่วยกิต

ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                        30  หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                         9  หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                                                  6  หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                  6 หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์เบื้องต้น                                        6 หน่วยกิต

5) กลุ่มวิชาพลานามัย                                                      3 หน่วยกิต

ข) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                         110  หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                                  12 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                                  12 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน                                             29 หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาบังคับทางวิชาชีพ                                             48 หน่วยกิต

5) กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ                                               9  หน่วยกิต

ค) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                              6  หน่วยกิต

รายชื่อวิชาในหลักสูตร

             ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                      30  หน่วยกิต

                    1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                      9    หน่วยกิต

โดยให้เรียนจากวิชาดังต่อไปนี้

รหัส                       ชื่อวิชา                                                                 หน่วยกิต

1150011                  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น                           3(3-0-6)

(Thai for Communication and Information Retrieval)

1150012                  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น                                   3(3-0-6)

(English for Communication and Information Retrieval)

1150013                  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน                   3(2-3-5)

(English for Communication and Study Skills)

1155014                   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ                             3(3-0-6)

(English in Academic Situation)

(English III)

1156015                   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                                                    3(2-1-5)

Introduction to Japanese Language

1157016                   ภาษาจีนเบื้องต้น                                                       3(2-1-5)

Introduction to Chinese Language

1167017                   ภาษาลาวเบื้องต้น                                                     3(2-1-5)

Introduction to Lao Language

1168018                   ภาษาเขมรเบื้องต้น                                                    3(2-1-5)

Introduction to Cambodian Language

1171019                   ภาษาเวียดนามเบื้องต้น                                               3(2-1-5)

Introduction to Vietnamese Language

 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                       6 หน่วยกิต

โดยให้เลือกจากวิชาดังต่อไปนี้

รหัส                         ชื่อวิชา                                                                 หน่วยกิต

1250021                   พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต                          3(3-0-6)

(Human Behavior and Self Development)

1200022                  สุนทรียภาพของชีวิต                                                   3(3-0-6)                              (Aesthetic Appreciation of Lite)

1150023                   ความจริงของชีวิต                                                      3(3-0-6)                              (Meaning of Life)

1250024                  บุคลิกภาพและการปรับตัว                                            3(3-0-6)

(Personality and Adjustment)

 

                  3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                      6  หน่วยกิต

โดยให้เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัส                         ชื่อวิชา                                                                 หน่วยกิต

1250031                  วิถีไทย                                                                   3(3-0-6)                               (Thai Living)

1250032                  วิถีโลก                                                                    3(3-0-6)                               (Global Society and Living)

1251033                   มนุษย์กับสังคม                                                         3(3-0-6)                              (Man and Society)

1253034                  สังคมและวัฒนธรรมไทย                                               3(3-0-6)

(Thai Society and Culture)

 

                    4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี               6  หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัส                         ชื่อวิชา                                                                 หน่วยกิต

1400041                  วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                                        3(2-2-5)

(Science for Quality of Life)  

1400042                  การคิดและการตัดสินใจ                                              3(3-0-6)

(Thinking and Decision Making)       

1400043                  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                        3(2-2-5)

(Information Technology for Life)    

1250044                  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                                     3(3-0-6)

(Human being and Environment)

5) กลุ่มวิชาพลานามัย                                                     3  หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้                                        

รหัส                         ชื่อวิชา                                                                 หน่วยกิต

1408051                  กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                        3(2-2-5)

(Sports for Health)

1408052                  แบดมินตัน                                                              3(2-2-5)

(Badminton)

1408053                  กอล์ฟ                                                                    3(2-2-5)

(Golf)

1408054                  กิจกรรมเข้าจังหวะ                                                     3(2-2-5)

(Rhythmic Activities)

 

ข)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                        110  หน่วยกิต

              ให้นักศึกษาเรียนทุกวิชาและแบ่งเป็นกลุ่มรายวิชาดังนี้

1) กลุ่มวิชาคณิตศาตร์                                                 12   หน่วยกิต

รหัส                         ชื่อวิชา                                                                 หน่วยกิต

5026101                            แคลคูลัส 1                                                              3(3-0-6)

(Calculus I)

5026102                            แคลคูลัส 2                                                              3(3-0-6)

(Calculus II)

5026203                            แคลคูลัส 3                                                              3(3-0-6)

(Calculus III)

5026204                      สมการเชิงอนุพันธ์                                                      3(3-0-6)

(Differential Equations)

2) กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์                                                 12  หน่วยกิต

รหัส                         ชื่อวิชา                                                                 หน่วยกิต

5016103                  ฟิสิกส์ 1                                                                 3(3-0-6)

(Physics I)

5016104                  ปฎิบัติการฟิสิกส์ 1                                                     1(0-3-1)

(Physics Laboratory I)

5016105                  ฟิสิกส์ 2                                                                 3(3-0-6)

(Physics II)

5016106                  ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2                                                     1(0-3-1)

(Physics Laboratory II)

5016107                  เคมีสำหรับวิศวกร                                                      3(3-0-6)

(Chemistry for Engineering)

5016108                  ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร                                          1(0-3-1)

(Chemistry Laboratory for Engineering)

                       3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม                                         29  หน่วยกิต

รหัส                         ชื่อวิชา                                                                 หน่วยกิต

5017106                  ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน 1                                        1(0-3-1)

(Engineering Workshop I)

5017202                  กลศาสตร์ของวัสดุ                                                      3(3-0-6)

(Mechanic of Materials)

5017207                  วัสดุวิศวกรรม                                                           3(2-3-5)

(Engineering Materials)

5017208                  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                       3(2-3-5)

(Computer Programming)

5017209                  อุณหพลศาสตร์                                                         3(3-0-6)

(Thermodynamics)

5017210                  กรรมวิธีการผลิต                                                        3(3-0-6)

(Manufacturing Processes)

5017312                  กลศาสตร์ของไหล                                                      3(3-0-6)

(Fluid Mechanics)

5027101                  เขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล                                     3(2-3-5)

(Mechanical Engineering Drawing)

5027102                  สถิตยศาสตร์                                                            3(3-0-6)

(Statics)

5027203                  วงจรไฟฟ้า                                                              3(2-3-5)

(Electric Circuit)

5027204                  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า                                                  1(0-3-0)

(Electric Circuits Laboratory) 

                       4) กลุ่มวิชาบังคับทางวิชาชีพ                                         48  หน่วยกิต

รหัส                         ชื่อวิชา                                                                 หน่วยกิต

5028201                   พลศาสตร์                                                               3(3-0-6)

(Dynamics)

5028202                   การออกแบบการทดลองและการวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล      3(3-0-6)

(Design of Experimental and Measurement of Mechanical Engineering)

5028303                   เทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล                          3(3-0-6)

(Electrical Technology for Mechanical Engineers)

5028304                  ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล             1(0-3-6)                              (Electrical Technology for Mechanical Engineers

Laboratory) 

5028305                  กลศาสตร์เครื่องจักรกล                                                3(3-0-6)

(Mechanics of Machinery)

5028306                  การถ่ายโอนความร้อน                                                 3(3-0-6)

(Heat Transfer)

5028307                  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1                                      1(0-3-1)

(Mechanical Engineering Laboratory I)

5028308                  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2                                      1(0-3-1)

(Mechanical Engineering Laboratory II)

5028309                   วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล                          3(3-2-5)

(Numerical Methods for Mechanical Engineers)

5028310                   การออกแบบเครื่องจักรกล 1                                          3(3-0-6)

(Machine Design I)    

5028311                  วิศวกรรมยานยนต์                                                   3(3-0-6)*

(Automotive Engineering)

5028312                   เครื่องยนต์สันดาปภายใน                                             3(3-0-6)

(Internal Combustion Engines)

5028413                   การสั่นสะเทือนทางกล                                                 3(3-0-6)

(Mechanical Vibration)

5028414                   การทำความเย็น                                                        3(3-0-6)

(Refrigeration)

5028415                   การปรับอากาศ                                                         3(3-0-6)

(Air Conditioning)

5028416                   วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง                                             3(3-0-6)

(Power Plant Engineering)

5028417                   การควบคุมอัตโนมัติ                                                   3(3-0-6)

(Automatic Control)

5028418                   โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1                                        1(0-3-1)

(Mechanical Engineering Project I)

5028419                   โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2                                        2(0-6-2)

(Mechanical Engineering Project II)

* ยกเว้นสำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

                       5) กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ                                         9  หน่วยกิต

                  นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะต้องเลือกเรียนรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้หรือรายวิชาอื่นที่สาขาวิชาเปิดเพิ่มเติมภายหลังเพื่อให้เหมาะสมกับวิชาชีพของนักศึกษา จำนวนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงานและความร้อน

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัส                         ชื่อวิชา                                                                 หน่วยกิต

5029301                  การออกแบบเครื่องจักรกล 2                                          3(3-0-6)

(Design II)

5029302                  เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์                                               3(3-0-6)

(Gas Turbine Engine)

5029303                  กระบวนการเผาไหม้                                                   3(3-0-6)

(Combustion Process)

5029304                  การออกแบบระบบความร้อน                                         3(3-0-6)

(Thermal System Design)

5029305                  การปรับและระบายอากาศ                                           3(3-0-6)

(Ventilation and Air Conditioning)

5029306                  เครื่องจักรกลของไหล                                                  3(3-0-6)

(Fluid Machinery)

5029307                  วิศวกรรมพลังงานทดแทน                                                       3(3-0-6)

(Renewable Energy Engineering)

5029308                  ระบบต้นกำลังทางความร้อน                                          3(3-0-6)

(Thermal Power Systems)

5029309                  การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน                          3(3-0-6)

(Heat Exchanger Design)

5029310                  วิศวกรรมหม้อไอน้ำ                                                    3(3-0-6)

(Steam Boiler Engineering)

5029311                   กังหันแก๊ส                                                               3(3-0-6)

(Gas Turbine)

5029312                   การคำนวณทางพลศาสตร์ของของไหลและการถ่ายโอนความร้อน3(3-0-6)

(Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer)

5029313                   กลศาสตร์ยานยนต์                                                     3(3-0-6)

(Automotive Mechanics)

 • กลุ่มวิชาวิศวกรรมควบคุมและวัสดุ

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัส                         ชื่อวิชา                                                                หน่วยกิต

5029314                  คณิตศาสตร์ชั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล                                  3(3-0-6)

(Advanced Mechanical Engineering Mathematics)

5029315                  โปรแกรมแมทแลปสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล                       3(2-2-5)

(Mat Lab for Mechanical Engineering)

5029316                   การเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล     3(3-2-5)

(Computer-Aided drafting for Mechanical Engineering)

5029317                  วิธีไฟไนท์อิลิเมนท์เบื้องต้น                                             3(3-2-5)

(Introduction to Finite Element Method)

5029418                  พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเบื้องต้น                               3(3-0-6)

(Introduction to Computation Fluid Dynamics (CFD))

5029319                  โลหะวิทยาทางวิศวกรรม                                              3(3-0-6)

(Engineering Metallurgy)

5029320                  นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์                                             3(2-2-5)

(Hydraulics and Pneumatic)

5029321                   หุ่นยนต์เบื้องต้น                                                        3(3-0-6)

(Introduction to Robotics)

5029322                   ระบบการขนถ่าย                                                      3(3-0-6)

(Conveying Systems)

5029323                   การออกแบบระบบท่อในทางอุตสาหกรรม                         3(3-0-6)

(Industrial Piping System Design)

 • กลุ่มวิชาการจัดการวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัส                         ชื่อวิชา                                                                 หน่วยกิต

5029324                  วิศวกรรมการบำรุงรักษา                                              3(3-0-6)

(Maintenance Engineering)

5029325                  วิศวกรรมความปลอดภัย                                              3(3-0-6)

(Safety Engineering)

5029326                  การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน                                  3(2-2-5)

(Energy Conservation and Management)

5029327                  การควบคุมภาวะมลพิษของอากาศ                                   3(3-0-6)

(Air Pollution Control)

4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา

รหัส                         ชื่อวิชา                                                                หน่วยกิต

5029328                  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องกล             0(0-0-300)

Field Experience in Mechanical Engineering

5029329                  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล      1(1-1-0)

Pre-Co-Operative Education for Mechanical Engineering

5029430                  สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล                                 5(600)

Co-Operative Education for mechanical engineering

ค) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ