ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์

ระดับการศึกษา

ที่จบ

ปีการศึกษา

ที่จบ

ชื่อหลักสูตร

ที่จบการศึกษา

สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก 2549 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท 2534 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี 2529 วิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร์ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ผลงานวิจัย/วิชาการ ที่โดดเด่น

Cellular Automata Model fot Road Traffic Simulation, Case Study : Chaiyaphum City/2560