ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2559

เครื่องกล-สำหรับคณะกรรมการประเมิน-การประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตรปริญญาตรี

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทียบกับมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินและการให้คะแนนของตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่กำหนดในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของ สกอ. ตามระบบ     พิชญพิจารย์ (peer review) ปรากฏผลการประเมินและคะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้ ดังนี้

 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน

(P ผ่านเกณฑ์ / Oไม่ผ่านเกณฑ์ )

ระบุเหตุผลกรณีไม่ผ่านเกณฑ์
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ ฯ ผ่านเกณฑ์  
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่านเกณฑ์  
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ผ่านเกณฑ์  
4. การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์  
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่านเกณฑ์  

 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 2-6

 

ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี)
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ไม่ขอรับการประเมิน  เนื่องจากหลักสูตรยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา
2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา
  คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา 3  
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4  
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3  
  คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบ 3.33  
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3  
4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.33  
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4  
  คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบ 3.44  
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4  
5.2

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน

4  
5.3 การประเมินผู้เรียน 3  
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5  
  คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบ 4  
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 3  

 

ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 

องค์ประกอบ จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพ น้อย

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพ ปานกลาง

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพ ดี

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 2

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

ไม่ขอรับการประเมิน

เนื่องจากยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา

3 3

(3, 4, 3)

(3.1, 3.2, 3.3)

3.33  
4 3

(3, 3.33, 4)

(4.1, 4.2, 4.3)

3.44  
5 4

4

(5.1)

(4, 3, 5)

(5.2,5.3,5.4)

4.00  
6 1

3

(6.1)

3.00  
รวมตัวบ่งชี้   13 7 4    
คะแนนเฉลี่ย 3.47 3.75. 3.44  
ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ดี

 

ระดับคุณภาพ ดี

 

   

 

 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)

 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

เสริมจุดแข็งด้านของการกู้ กรอ. ได้ 100%  และค่าเทอมที่ถูกกว่าสถาบันอื่น จะช่วยดึงความสนใจ

 

เพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์สู่ภายนอก
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

การพัฒนาประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จัก และมีการพัฒนาด้านชื่อเสียง รางวัลทางวิชาการและกิจกรรม

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)

 

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

มีอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการโดดเด่น สามารถพัฒนาร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตร

 

จัดให้มีนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

การบริหารอาจารย์อยากให้มีผลงานวิชาการที่ชัดเจนและมีผลความสำเร็จ

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)

 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

·     คณาจารย์ในหลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน

·     มีอาจารย์ที่ตรงกับเนื้อหารายวิชาและหลักสูตร

 

·    มีการวิเคราะห์ผลการประเมินผู้เรียนที่ชัดเจนและติดตามไปยังรายวิชาศึกษาทั่วไป
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

ควรมีการเพิ่มการทวนสอบของรายวิชาพื้นฐานนอกคณะ และส่งผลการทวนสอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารการสอนต่อไป

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)

 

 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง
ได้รับการส่งเสริมจากมหาวิทยาลัย มีศักยภาพด้านการจัดหาคุรุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
พบว่านักศึกษาต้องการอุปกรณ์ เพิ่มเติมด้านการจัดกิจกรรม การขอห้องปฏิบัติงานด้านกิจกรรม ดังนั้นควรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาให้ชัดเจน
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)