ประวัติ

         โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2555 ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิตและสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยอาจารย์ทั้งหมด 16 คน มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีทักษะเชิงวิศวกรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรมและความสามารถด้านการวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การให้บริการวิชาการที่มีอยู่บนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่นและทิศทางการพัฒนาประเทศ

______________________________________________________________________________