นส.สุพัตรา บุตรเสรีชัย

อาจารย์ สุพัตรา  บุตรเสรีชัย

Tel: 091-0606192   E-mail: supattra.en.cpru@hotmail.com

การศึกษา:

ระดับการศึกษา

ที่จบ

ปีการศึกษา

ที่จบ

ชื่อหลักสูตร

ที่จบการศึกษา

สาขาวิชา

ที่จบ

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
กำลังศึกษาปริญญาเอก

(ศึกษาต่อแบบไม่ใช้วันและเวลาราชการ)

ปรัญชาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท 2554 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี 2550 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

การทำงานและงานด้านบริหาร:

25 ต.ค. 2554 – 31 มี.ค.2558 ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
1 เม.ย. 2558   ถึงปัจจุบัน ตำแหน่ง  อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 มิ.ย. 2558  ถึงปัจจุบัน ควบคุมและดูแลการทำงานภายในศูนย์ฝึกอบรมกระบวนการผลิตน้ำดื่ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์   น้ำดื่มตรา ภูหงส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ธ.ค. 2558  ถึงปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย:

1.     ได้รับทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (กมว.) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาและปรับปรุงคุณสมบัติของน้ำมันที่ได้จากขยะพลาสติก

(รหัส 2559A12802020) งบประมาณ 1,294,680 บาท

2.     ได้รับทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (กมว.) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาและปรับปรุงคุณสมบัติของถ่านอัดเม็ดจากมูลสัตว์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง (รหัส 2559A12802020)  งบประมาณ 1,080,000 บาท
3.     ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จากเงินงบ ประมาณกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2557 เรื่อง การศึกษาสมบัติของน้ำมันที่ได้จากการไพโรไลซีสพลาสติกที่ใช้แล้ว   งบประมาณ 94,000 บาท
4.     นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง การลดความกระด้างของน้ำบาดาลก่อนเข้าหอหล่อเย็นของอุตสาหกรรมพลาสติก

5.     นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการในงานประชุมระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(SOA2015) เรื่อง Solid  Fuel  Pellets  from  manure. และได้รับผลงานคัดเลือกผลงานให้ตีพิมพ์ในวารสารเกษตรราชภัฏ  15(1) : 37-43(2016)
6.     Supattra Budsaereechai, Khanita Kamwilaisak, and Yuvarat Ngernyen (2012). Adsorption of lead, cadmium and copper on natural and acid activated bentonite clay. KKU Research Journal 17(5): 800-810.
7.     Supattra Budsaereechai, Todsaporn Akkarathunyakorn, Pongbordin Ukahapunyakul, and YuvaratNgenyen (2014). Oil from Pyrolysis of Plastic Glasses Waste. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 วันที่ 2–4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออคิด จ.ขอนแก่น
8.     สุพัตรา บุตรเสรีชัย และ ยุวรัตน์ เงินเย็น (2554). การศึกษาการกำจัดตะกั่ว แคดเมียม และทองแดงโดยใช้แร่ดินเบนโทไนต์. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 วันที่ 28 มกราคม 2554 ณ อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
9.     สุพัตรา บุตรเสรีชัย และ ยุวรัตน์ เงินเย็น (2553). การปรับปรุงสมบัติพื้นผิวของถ่านกัมมันต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมผ้า. การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 วันที่ 7–8 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

 

รางวัลที่ได้รับ

1.   ได้รับรางวัลที่ 1 ภาคโปสเตอร์  ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง การลดความกระด้างของน้ำบาดาลก่อนเข้าหอหล่อเย็นของอุตสาหกรรมพลาสติก
2.     ได้รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น  สายวิชาการ  ประจำปี 2559  เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ครบรอบ 15 ปี

 

3.     ได้รับเกียรติบัตร นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ครบรอบ 15 ปี

 

4.     The  Certificate  is  awarded  to  Miss  Supattra Budsaereechai  for  Good  Poster  Presentation in  Doctoral  Level  Field  of  Science  and  Technology  The  National  and  International Graduate  Research  Conference  2016.

 

 

 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)

  1. การดูดซับสาร
  2. พลังงานทดแทน
  3. ชีวมวล
  4. ไพโรไลซีส