นส.สุพัตรา บุตรเสรีชัย

อาจารย์ สุพัตรา  บุตรเสรีชัย

Tel: 091-0606192   E-mail: supattra.en.cpru@hotmail.com

การศึกษา:

ระดับการศึกษา

ที่จบ

ปีการศึกษา

ที่จบ

ชื่อหลักสูตร

ที่จบการศึกษา

สาขาวิชา

ที่จบ

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา

กำลังศึกษาปริญญาเอก

(ศึกษาต่อแบบไม่ใช้วันและเวลาราชการ)

ปรัญชาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท 2554 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี 2550 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

การทำงานและงานด้านบริหาร:

25 ต.ค. 2554 – 31 มี.ค.2558 ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
1 เม.ย. 2558   ถึงปัจจุบัน ตำแหน่ง  อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย:

1.      ได้รับทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาและปรับปรุงคุณสมบัติของน้ำมันที่ได้จากขยะพลาสติก งบประมาณ 1,294,680 บาท
2.      ได้รับทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาและปรับปรุงคุณสมบัติของถ่านอัดเม็ดจากมูลสัตว์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง งบประมาณ 1,080,000 บาท
3.      ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จากเงินงบ ประมาณกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2557 เรื่อง การศึกษาสมบัติของน้ำมันที่ได้จากการไพโรไลซีสพลาสติกที่ใช้แล้ว   งบประมาณ 94,000 บาท
4.      สุพัตรา บุตรเสรีชัย  ฐานิตา  คล่องวาจา และวราภรณ์จันทร์เวียง การศึกษาและปรับปรุงคุณสมบัติของถ่านอัดเม็ดจากมูลวัวเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561 หน้าที่ 135 – 147
5.      วราภรณ์จันทร์เวียง และสุพัตรา บุตรเสรีชัย  การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร. นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการในงานประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  ครั้งที่ 13 วันที่ 21- 22 เมษายน 2561
6.      Supattra  Budsaereechai and Yuvarat  Ngernyen นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการในงานประชุมระดับนานาชาติ The 6 th International  Thai  Institute  of  Chemical  Engineering  and  Applied  Science  Conference (ITIChE2016) เรื่อง OIL PRODUCTIONS FROM CATALYTIC AND NON-CATALYTIC PYROLYSIS OF PLASTIC PACKAGING WASTES  ระหว่างวันที่ 26 – 28  ตุลาคม 2559
7.      นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการในงานประชุมระดับชาติและนานาชาติ “The National and International Graduate Research Conference 2016 เรื่อง  การใช้เถ้าลอย ในการบำบัดสีของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสากรรมผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษด้วยกระบวนการดูดซับ   วันที่ 15  มกราคม 2559

8.      สุพัตรา บุตรเสรีชัย ยุวรัตน์ เงินเย็น กุญชร  ผ่องแผ้ว และภุชงค์  พุ่มทองดี นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดความกระด้างของน้ำบาดาลก่อนเข้าหอหล่อเย็นของอุตสาหกรรมพลาสติก

ระหว่างวันที่ 2 – 5  กุมภาพันธ์  2559

9.      นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการในงานประชุมระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (SOA2015) เรื่อง Solid  Fuel  Pellets  from  manure. และได้รับผลงานคัดเลือกผลงานให้ตีพิมพ์ในวารสารเกษตรราชภัฏ  15(1) : 37-43(2016) Supattra Budsaereechai Yuvarat Ngeryen  Charinee Lhapoon and Pisut Srisakultew. Solid  Fuel  Pellets  from  Pig  manure. RAJABHAT AGRIC.15(1) : 37-43(2016)
10.  Supattra  Budsaereechai and Yuvarat  Ngernyen นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการในงานประชุมระดับชาติ  The 40th Congress  on  Science  and Technology  of  Thailand (STT40)  เรื่อง Oil  from  pyrolysis  of  plastic  glasses waste  ระหว่างวันที่ 2 – 4  ธันวาคม 2557
11.  นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการในงานประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง Adsorption of dyes from Aqueous Solution by Bentonite Clay, The 3th Technology and  Innovation for Sustainable  Development International Conference (TISD 2010), March 4-6, 2010, Nong Khai, Thailand
12.  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 เรื่อง การศึกษาการกำจัด ตะกั่ว  แคดเมียม  และทองแดงโดยใช้แร่ดินเบนโทไนต์ 28 มกราคม 2554, ณ อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13.  Adsorption of lead, cadmium and copper on natural and acid activated bentonite clay. KKU Res. J.2012; 17(5):799-809

รางวัลที่ได้รับ

1.   ได้รับรางวัลที่ 1 ภาคโปสเตอร์  ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง การลดความกระด้างของน้ำบาดาลก่อนเข้าหอหล่อเย็นของอุตสาหกรรมพลาสติก
2.     ได้รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น  สายวิชาการ  ประจำปี 2559  เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ครบรอบ 15 ปี
3.     ได้รับเกียรติบัตร นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ครบรอบ 15 ปี
4.   ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในระดับ “ดี” สาขา Science and Technology จากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ “The National and International Graduate Research Conference 2016 ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีความร่วมมือกับ Universitas Yogyakarta, Indonesia

 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)

  1. การดูดซับสาร
  2. พลังงานทดแทน
  3. ชีวมวล
  4. ไพโรไลซีส