อาจารย์ สิริพร ขันทองคำ

Tel: 098-1047519   E-mail: nok_832@hotmail.com

การศึกษา:

ระดับการศึกษา

ที่จบ

ปีการศึกษา

ที่จบ

ชื่อหลักสูตร

ที่จบการศึกษา

สาขาวิชา

ที่จบ

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา

กำลังศึกษาปริญญาเอก (ศึกษาเต็มเวลา)

ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาโท 2552 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี 2549 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

การทำงานและงานด้านบริหาร:

8 ก.พ. 2553 – 31 มี.ค. 2555

: พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

: ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

2 เม.ย.2555 – 10 ก.ค. 2558

: พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

: รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

13 ก.ค. 2558 – พ.ศ. 2561 : ลาศึกษาต่อ

 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย:

1. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิต โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยบ้านไทรนอง แบบบูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนและนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมชุมชน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งอยู่ในแผนวิจัย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและโรงสีชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิต นำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมชุมชน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี แหล่งทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ ปี 2553
2. การพัฒนาคุณค่าและมูลค่าเครื่องสีข้าวชุมชนเพื่อผลิตข้าวสารสู่ตลาด ผู้บริโภคโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาวนาด้วยรูปแบบแนวทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งทุนวิจัย งบประมาณปี 2554  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการ 2-V Research Program
3. การบริหารจัดการข้าวของกลุ่มโรงสีชุมชนบ้านหนองไม้งาม อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ครัวเรือนสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ แหล่งทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2558

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

  1. โลหะกรรมกายภาพ
  2. การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ