อาจารย์ ดร. สิริพร ขันทองคำ

Tel: 098-1047519   E-mail: siriporn.kh@cpru.ac.th

การศึกษา:

ระดับการศึกษา

ที่จบ

ปีการศึกษา

ที่จบ

ชื่อหลักสูตร

ที่จบการศึกษา

สาขาวิชา

ที่จบ

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา

ปริญญาเอก

2563

 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 วิศวกรรมการผลิต

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปริญญาโท

2552

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาตรี

2549

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การทำงานและงานด้านบริหาร
: 

8 ก.พ. 2553 – 31 มี.ค. 2555

: พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

: ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

2 เม.ย.2555 – 10 ก.ค. 2558

: พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

: รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 1. Siriporn Khantongkum, Ukrit Thanasubtawee, Winut Promdan and Somsak Siwadamrongpong “Mechanical properties of weld joint by friction stir welding on Aluminium Alloy 5083” 2021 8th International Conference on Manufacturing and Industrial Technologies. (ICMIT 2021) Lisbon, Portugal July 26-28 2021.
 2. สิริพร ขันทองคำ, สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ และ ธวัชชัย ปลูกผล, อิทธิพลของการบ่มแข็งสองครั้งที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของอะลูมิเนียมหล่อแบบกึ่งของแข็งเกรด 2024, วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563 หน้า 102-114
 3. Kamonchanok Preechawech, Somsak Siwadamrongpong, Kachala Sudtachat and Siriporn Kuntongkum, Influence of artificial aging on mechanical properties of rolling and semi-solid casting aluminium alloy 2024. The Academics World 524th International Conference on Mining, Material, and Metallurgical Engineering (ICMMME). 22-23 April 2019, Chiang Mai, Thailand
 4. Pornpailin Damrongdee, Siriporn Khuntongtum and Somsak Siwadamrogpong, Mechanical Properties of Thin Low Carbon Steel Treated by Combined Processes between Gas Soft-Nitriding and Gas Carburizing, The 11th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, 13-14 Mar 2017, Ho Chi Minh, Vietnam
 5. ศักดิ์ชัย ดรดี วรเชษฐ์ แสงสีดา กมลรักษ์ แก้งคำ และสิริพร ขันทองคำ (2561). อิทธิพลของอุณหภูมิ อบแห้ง และความสูงหนาแน่นบริเวณแอนนูลัสต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นของข้าวหอมมะลิ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”. วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561.หน้าที่ 2251- 2255
 6. ศักดิ์ชัย ดรดี วรเชษฐ์ แสงสีดา กมลรักษ์ แก้งคำ และสิริพร ขันทองคำ (2561). ศึกษากระบวนการแปรรูปข้าวฮางของวิสาหกิจชุมชนบ้านสุขสำราญ.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”.วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ หน้าที่ 2244- 2250
 7. ศักดิ์ชัย ดรดี, สิริพร ขันทองคำ, กมลรักษ์ แก้งคำ, วรเชษฐ์ แสงสีดา, (2560). การบริหารจัดการข้าวของกลุ่มโรงสีชุมชนบ้านหนองไม้งาม จ.ชัยภูมิ ตามแนวพระราชดำริเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ครัวเรือนสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม
 8. ศักดิ์ชัย ดรดี และสิริพร ขันทองคำ (2559). แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งใบมัน สำปะหลังแบบชั้นบางเพื่อเตรียมเป็นอาหารสัตว์,วารสารเกษตรพระวรุณ 13(2) : 223-232 (2559)
 9. Sakchai Dondee and Siriporn Kuntongkum (2016).Thin Layer Drying Characteristic of Cassava Leaves under Combined Solar Energer and Hot-air Convective Dryer. September 22- 23, 2016 The 6th International Conference on Sciences and Social Sciences 2016


สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

 1. โลหะกรรมกายภาพ
 2. การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ