อาจารย์ วราภรณ์  จันทร์เวียง

Tel: 090-1189430   E-mail: somtum_521@hotmail.com

การศึกษา:

ระดับการศึกษา

ที่จบ

ปีการศึกษา

ที่จบ

ชื่อหลักสูตร

ที่จบการศึกษา

สาขาวิชา

ที่จบ

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ปริญญาโท 2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี 2551 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

การทำงานและงานด้านบริหาร:

25 พ.ย. 2556 ถึง 10มิ.ย. 2558 ตำแหน่ง  อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11 มิ.ย. 2558   ถึงปัจจุบัน ตำแหน่ง  อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1 ส.ค. 2558  ถึง 31ม.ค. 2559 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ส.ค. 2559  ถึงปัจจุบัน หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย:

1. สนั่น เถาชารี และ วราภรณ์ จันทร์เวียง, “โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในเขตจังหวัดจันทบุรี 2557 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น, วารสารวิจัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. วราภรณ์ จันทร์เวียง, “การลดค่าความแปรปรวนในอุตสาหกรรมชุบเคลือบไฟฟ้า วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น, วารสารวิจัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
3. โครงการวิจัยการติดตามคุณภาพบัณฑิตสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา พ.ศ.2554-2555 หน่วยงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ผู้ร่วมวิจัย)
4. ความสามารถของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ภายใต้การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

รางวัลที่ได้รับ:

  1. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านอาจารย์สหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประวัติการเป็นวิทยากร

  1. วิทยากร รับเชิญในหัวข้อโลจิสติกส์ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)

  1. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  2. การวางแผนระบบการจัดการคลังสินค้า
  3. ระบบการผลิตแบบลีน