นส.กมลรักษ์ แก้งคำ

อาจารย์ กมลรักษ์  แก้งคำ

Tel: 089-8447904   E-mail: kamonrak11@gmail.com

 

การศึกษา
ระดับการศึกษา

ที่จบ

ปีการศึกษา

ที่จบ

ชื่อหลักสูตร

ที่จบการศึกษา

สาขาวิชา

ที่จบ

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ลาศึกษาต่อ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท 2552 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี 2545 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

การทำงานและงานด้านบริหาร:
13 ต.ค. 2554 ถึงปัจจุบัน ตำแหน่ง  อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 พ.ค. 2558 ถึงปัจจุบัน ลาศึกษาต่อ (เต็มเวลา) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย:
1.     ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จากเงินงบ ประมาณกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2556  เรื่อง การเพิ่มศักยภาพระบบการผลิตประปาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ งบประมาณ 50,000 บาท

 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)

 

1.     Total Quality Management

2.     Quality Control

3.     Supply Chain Management