นายศรัณยู เหลาพา

นายศรัณยู เหลาพา

Saranyu Laopa

Email: saranyulaopa@gmail.com

Educations

2007 – Master of Engineering (M.Eng.) Electrical Engineering, Khon Kaen University

2003 – Bachelor of Engineering (B.Eng.), Electrical Engineering , Khon Kaen University

Work Experiences

Lecturer : Chaiyaphum Rajabhat University , Aug 2014 – Present

 

Engineer and Sr.Engineer : Seagate Technology (Korat), Nov 2008 – Aug 2014

 

Articles Proceeding and Published: (Co-Author)

1.เกษม เนื้อแก้ว, ศรัณยู เหลาพา, กวีพงษ์ เฮงสนั่นกุล, และประมินทร์ อาจฤทธิ์ “การประยุกต์ใช้กล้ามเนื้อลมขับเคลื่อนเครื่องเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหว สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยข้อเข่ายึดติด”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, กาญจนบุรี, ตุลาคม 2550

2.ศรัณยู เหลาพา, ประมินทร์ อาจฤทธิ์, เกษม เนื้อแก้ว, และกวีพงษ์ เฮงสนั่นกุล “การควบคุมข้อต่อหุ่นยนต์ขับเคลื่อนด้วยกล้ามเนื้อลมโดยใช้ความแข็งตึง”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, กาญจนบุรี, ตุลาคม 2550

3. P. Artrit and Saranyu Laopa, “A Feasibility of Pneumatic Muscle Actuator for a Robot Arm Control”, 2th International Conference in Technology and Innovation for Sustainable Development Conference(TISD), Thailand, Jan 2008, pp 415-420

4. ศรัณยู เหลาพา,  วราภรณ์ จันทร์เวียง, ศักดิ์ชัย ดรดี,     และ ธิเบศ ศรีษะใบ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561
หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ,กุมภาพันธ์ 2561

Research Interests:

1.Pneumatic Muscle Actuator

2.Robotic

3.Harddisk Drive

4. PLC (Mitsubishi – FX series)

Download (เอกสารการสอน)

 1.วงจรไฟฟ้า (เครื่องกล)

2.เขียนแบบวิศวกรรม (การผลิต)

3.เทคโนโลยีไฟฟ้า (เครื่องกล)

4.ฟิสิกส์ 2

5.วิศวกรรมการซ่อมบำรุง (การผลิต)

6.ชุดควบคุมแบบโปรแกรมได้และระบบควบคุม(การผลิต)