นายศรัณยู เหลาพา

นายศรัณยู เหลาพา

Saranyu Laopa

Email: saranyulaopa@gmail.com

Educations

2007 – Master of Engineering (M.Eng.) Electrical Engineering, Khon Kaen University

2003 – Bachelor of Engineering (B.Eng.), Electrical Engineering , Khon Kaen University

Work Experiences

Lecturer : Chaiyaphum Rajabhat University , Aug 2014 – Present

 

Engineer and Sr.Engineer : Seagate Technology (Korat), Nov 2008 – Aug 2014

Job Description

-Responsible for the Electrical failure analysis

-Use Electrical FA tools, software scripts, and software programs that enable us to perform fundamental failure analysis of disk drives(Failing drive in process test) including power supplies, scopes, test systems, failure analysis scripts, and test and analysis software programs.
– Interpret data gathered and determine what the first level failure symptoms.
– Differentiate between problems noted and what the drive actually failed for.
– Generate reports on findings and enter data into our failure analysis databases.
– Prevent the old problem (Failure symptom) by 8D (Eight Disciplines of Problem Solving)

Articles Proceeding and Published: (Co-Author)

1.เกษม เนื้อแก้ว, ศรัณยู เหลาพา, กวีพงษ์ เฮงสนั่นกุล, และประมินทร์ อาจฤทธิ์ “การประยุกต์ใช้กล้ามเนื้อลมขับเคลื่อนเครื่องเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหว สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยข้อเข่ายึดติด”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, กาญจนบุรี, ตุลาคม 2550

2.ศรัณยู เหลาพา, ประมินทร์ อาจฤทธิ์, เกษม เนื้อแก้ว, และกวีพงษ์ เฮงสนั่นกุล “การควบคุมข้อต่อหุ่นยนต์ขับเคลื่อนด้วยกล้ามเนื้อลมโดยใช้ความแข็งตึง”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, กาญจนบุรี, ตุลาคม 2550

3. P. Artrit and Saranyu Laopa, “A Feasibility of Pneumatic Muscle Actuator for a Robot Arm Control”, 2th International Conference in Technology and Innovation for Sustainable Development Conference(TISD), Thailand, Jan 2008, pp 415-420

4. ศรัณยู เหลาพา,  วราภรณ์ จันทร์เวียง, ศักดิ์ชัย ดรดี,     และ ธิเบศ ศรีษะใบ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561
หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ,กุมภาพันธ์ 2561

Research Interests:

1.Pneumatic Muscle Actuator

2.Robotic

3.Harddisk Drive

4. PLC (Mitsubishi – FX series)

Download (เอกสารการสอน)

 1.วงจรไฟฟ้า (เครื่องกล)

2.เขียนแบบวิศวกรรม (การผลิต)

3.เทคโนโลยีไฟฟ้า (เครื่องกล)

4.ฟิสิกส์ 2

5.วิศวกรรมการซ่อมบำรุง (การผลิต)

6.ชุดควบคุมแบบโปรแกรมได้และระบบควบคุม(การผลิต)