นายจักรี วิชัยระหัด

นายจักรี วิชัยระหัด

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์