อาจารย์ ชยารัก ธานี ติขะกุล

ระดับการศึกษา

ที่จบ

ปีการศึกษา

ที่จบ

ชื่อหลักสูตร

ที่จบการศึกษา

สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ปริญญาโท 2547 วิศวกรรมาศาสตรมหาบัณฑิต Engineering Management University of Wollongong, Australia
ปริญญาตรี 2545 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ผลงานวิจัย/วิชาการ ที่โดดเด่น

จักรี วิชัยระหัด, รัชวุธ สุทธิ, ชยารัก ธานี ติขะกุล, ศักดิ์ชัย ดรดี, เลิศฤทธิ์ ตั้งชูวงษ์, ธงชัย พงษ์ราศี, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล (2563) การสำรวจข้อมูลและความพร้อมของเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิในการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 5-7 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประสบการณ์การทำงาน

– อาจารย์ผู้สอน โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

– อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต (2555-2557)