อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี

E-Mail: ss_sukchai@Hotmail.com

ระดับการศึกษา

ที่จบ

ปีการศึกษา

ที่จบ

ชื่อหลักสูตร

ที่จบการศึกษา

สาขาวิชา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก 2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท 2548 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี 2543 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผลงานวิจัย/วิชาการ ที่โดดเด่น

  1. ศักดิ์ชัย ดรดี, วรเชษฐ์ แสงสดีา, กมลรักษ์ แก้งคํา, สิริพร ขันทองคํา (2561). อิทธิพลของอุณหภูมิ และความสูงหนาแน่นบริเวณแอนนูลัสต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นของข้าวหอมมะลิ, การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจําปี 2561. (หน้า 2251-2255)
  2. ศักดิ์ชัย ดรดี, สิริพร ขันทองคํา, กมลรักษ์ แก้งคำ , วรเชษฐ์ แสงสีดา (2560). การบริหารจัดการข้าวของกลุ่มโรงสีชุมชนบ้านหนองไม้งาม จ.ชัยภูมิ ตามแนวพระราชดําริ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ครัวเรือนสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม.
  3. ศักดิ์ชัย ดรดี, สิริพร ขันทองคํา, กมลรักษ์ แก้งคำ , วรเชษฐ์ แสงสีดา (2561). “พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปและการบริหารจัดการข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวไรซ์เบอร์รี่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีชุมชนหนองไม้งาม.