โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ อาจารย์อ้อยทิพย์ บัวจันทร์ และอาจารย์สุภาภัค สิงห์เสนา อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และได้มอบอุปกรณ์การปฐมพยาบาลให้กับสโมสรนักศึกษาฯ ด้วย