เสวนาการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาแบบเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า (Pre-degree)

เสวนาการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาแบบเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า (Pre-degree) ร่วมกับครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Leave a Comment