ทีม “มังกรแดง” ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปี 2561

16 มกราคม 2562
ขอแสดงความยินดีกับทีม “มังกรแดง” อาจารย์ ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์ ผู้ควบคุมทีม Miss.SREYMOUY SAO นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 3 นายชำนาญ วงษ์ชาลี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 นายวุฒิพงษ์ กันพนม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 จากโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปี 2561 จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)