ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์”สังคม” ได้ร่วมกันออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ ร.ร. บ้านห้วยหว้า อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560

นักศึกษาของชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์”สังคม” ได้ร่วมกันออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ ร.ร. บ้านห้วยหว้า อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งได้รับมาจาก

1.บริษัท 7 เลเยอร์ จำกัด

2.บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จำกัด

3.คุณอัครเดช  ลีวชิรปราการ

4.คุณภูมิพันธ์ สิทธิคำ

5.คุณศิริวรรณ  หงษ์วิจิตร

6.คุณพีรพงษ์ น้อยวัน

7.คุณศิริพร จิโรจยนตรกิจ

8.คุณภูมินทร์  วาณิชาธนรักษ์