โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  บูรณาการรายวิชาเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บูรณาการรายวิชาเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

                 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บูรณาการรายวิชาเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยใช้พื้นที่จากโครงการบริหารจัดการชุมชนสู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน (ABC-6D, D-5) และ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดชัยภูมิ (AIC.) จากการบูรณาการดังกล่าวนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมพลังงาน นวัตกรรมเกษตร และนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ผ่านสถานีการเรียนรู้ทั้ง 11 สถานี ประกอบไปด้วย สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สถานีบ่อก๊าซชีวภาพ สถานีผลิตถ่านไบโอชาร์ สถานีการเพาะเลี้ยงปลา สถานีการปลูกพืช สถานี IoT เพื่อการเกษตร สถานีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สถานีการผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สถานีปลูกพืชโรงเรือนอัจฉริยะ สถานีเติมอากาศเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสถานีปลูกสมุนไพร

Leave a Comment