คณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ณ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและงบประมาณ
อาจารย์ ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
อาจารย์ คุณัญญาฐ์ คงนาวัง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อาจารย์ บวรวิช รอดรังษี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินรายได้
และ อาจารย์วิภารัตน์ นิสาภัย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ณ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

Leave a Comment