ศึกษาดูงานกับปราชญ์ชุมชน พลังงานทดแทนทั้งวงจร โซล่าเซลล์ บ่อแก๊สชีวภาพขนาดใช้ทั้งชุมชน เตาเผาถ่านชีวมวล จบครบในบ้านเดียว

ศึกษาดูงานกับปราชญ์ชุมชน พลังงานทดแทนทั้งวงจร โซล่าเซลล์ บ่อแก๊สชีวภาพขนาดใช้ทั้งชุมชน เตาเผาถ่านชีวมวล จบครบในบ้านเดียว ขอขอบคุณน้องกาณ น้องจูนที่รอต้อนรับให้ความรู้เป็นอย่างดี