ปัจฉิมนิเทศ ENCPRU 2018

**มนุษย์คือทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด**
credit:ท่านวิทยากร #หลักการเดียวกันกับเรา งานกิจการนักศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เราเน้นการพัฒนาผลิตบัณฑิต ส่งเสริมความสามารถ ออกไปหาประสบการณ์ เพราะสถานศึกษาคือหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตที่ดีสู่สังคม