นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำ ซึ่งเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ของรายวิชาการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม ณ บริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัท ไทย เอ็น.เค. พลาสติก จำกัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และบริษัท Maximum Mold จำกัด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา