ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุตรเสรีชัย ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุตรเสรีชัยที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น