คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิตเเละวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานบริษัท ไฮเทค ชัยภูมิจำกัด

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิตเเละวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานบริษัท ไฮเทค ชัยภูมิจำกัด ในรายวิชาการวิเคราะห์ระบบการผลิต การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน วิศวกรรมซ่อมบำรุง และปฏิบัติการพื้นฐานไฟฟ้า พร้อมทั้งเเลกเปลี่ยน หารือเกี่ยวกับ การปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหาร วิศวกร พนักงานของบริษัทเป็นอย่างสูงที่ให้การต้อนรับและความรู้เป็นอย่างดีเยี่ยม