นักศึกษาทุนพระราชทานฯ ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรดา กรุงเทพมหานครฯ

11 กันยายน 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย ศรีอำไพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ วุฒิโส คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์วิภารัตน์ นิสาภัย รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณมนไศล โรเบิตส์ ผู้ประสานงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทานฯ Mr.Dalim Leang Ms.Sokhavin Mao นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ Mr.Kosal Chhum นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาทุนพระราชทานฯ ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรดา กรุงเทพมหานครฯ