โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพเเละการบริการจัดการสโมสรนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.
อาจารย์ศรัณยู เหลาพา อาจารย์กมลรักษ์ แก้งคำ อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพเเละการบริการจัดการสโมสรนักศึกษา การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทการเรียนวิศวกรรม ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระดับสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการพัฒนากิจกรรมร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเเละมอบหนังสือจำนวน 2 เล่ม