โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมการบริการวิชาการตลอดจน ความก้าวล้ำด้านวิศวกรรมในงานวิจัย ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
อาจารย์ศรัณยู เหลาพา อาจารย์กมลรักษ์ แก้งคำ อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมการบริการวิชาการตลอดจน ความก้าวล้ำด้านวิศวกรรมในงานวิจัย ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี