โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานopen house ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการร่วมงานopen house ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
อาจารย์จักรี วิชัยระหัด ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี ดร.สุนันท์ สีพาย ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลนวัตกรรมกรรมเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก
24 สิงหาคม 2561