คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ลงพื้นที่ติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอหนองบัวระเหว

22-23 สิงหาคม 2561
อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา อาจารย์ศิรินทรา ทันอินทรอาจ และนายณัฐวุฒิ ทองหล่อ ลงพื้นที่ติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอหนองบัวระเหว