หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมเครื่องกล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

24-25 กรกฎาคม 2561
หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต และหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
โดยรับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ อาจารย์อาวุธ ปะเมโท อาจารย์จักรี วิชัยระหัด และอาจารย์ ดร.รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุล ในการเป็นกรรมการตรวจประเมิน ขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านค่ะ