โครงการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชนอย่างยั่งยืน

 

12 มิถุนายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร อาจารย์จักรี วิชัยระหัด อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา อาจารย์กมลรักษ์ แก้งคำ อาจารย์สุพัตรา บุตรเสรีชัย อาจารย์ศิรินทรา ทันอินทรอาจ อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง นายณัฐวุฒิ ทองหล่อ และตัวแทนนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชนอย่างยั่งยืน ณ บ้านลาดวังม่วง และบ้านลาดบัวหลวง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ