ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Robot Design Contest 2018: RDC 2018) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นายภัทราวุธ อุปถัมภ์ ทีมมังกร 555+
รองวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายชำนาญ วงษ์ชาลี  ทีมมังกรไฟ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ best design นางสาวซเรยมวย เซา  ทีมมังกรอวกาศ
รางวัลชมเชย นายชูเกียรติ ราชบาศรี
นายทินนรัตน์ บูขุนทด
นายอภิสิทธิ์ บุญประสม
ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Robot Design Contest 2018: RDC 2018) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา นครราชสีมา

โดยมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

8.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

9.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

 

ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลจะเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ IDC Robocon 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป

โดยตัวแทนนักศึกษาระดับภูมิภาค เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกมีรายนามดังนี้

1 นายกลุภัทร นามวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 นายภัทราวุธ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
3 นายศิธวัช ศุภาภัทร์พงศ์ธน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
4 นายปฏิวัติ บัวศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
5 นายอธิวัฒน์ สัพบุรุษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 นายชำนาญ วงษ์ชาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
7 นางสาวซเรยมวย เซา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
8 นางสาวชมพูนุช ภูมิจันทึก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9 นายณัฐวุฒิ อ่ามเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10 นายวัชร สีส มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11 นางสาวเกวรีย์ สุฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภััฏนครราชสีมา
12 นายธารา เทพรัตน์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
13 นายชาคริต ปล้องกระโทก มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14 นายประวิทย์ รักชาติ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
15 นายพันกร ต่างประเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

 

Leave a Comment