ตัวแทน ม.ราชภัฏชัยภูมิเข้าร่วมสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง “แนวทางพัฒนาการจัดสหกิจศึกษากับการร่วมสร้างประเทศไทย 4.0

14-16 มีนาคม 2561
อาจารย์สุพัตรา บุตรเสรีชัย อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง อาจารย์รัชวุธ สุทธิ อาจารย์ธรรมนูญ ม้าวิเศษย์ ได้เข้าร่วมสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง “แนวทางพัฒนาการจัดสหกิจศึกษากับการร่วมสร้างประเทศไทย 4.0” ณ เดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อคิดเห็น ระหว่างคณาจารย์ในสังกัดเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
จัดโดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Leave a Comment