อาจารย์ศิรินทรา ทันอินทรอาจ ตัวแทนคลินิกเทคโนโลยีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ.2561

15 มีนาคม 2561
อาจารย์ศิรินทรา ทันอินทรอาจ อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ.2561 และนำเสนอแผนการดำเนินโครงการของคลินิกเทคโนโลยี จัดโดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

Leave a Comment