อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมการผลิต นำเสนอโครงงานรายวิชาการวิเคราะห์ระบบการผลิต ณ บริษัท โอเรียนตอลการ์เมนท์ จำกัด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

 

13 มีนาคม 2561
อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมการผลิต นำเสนอโครงงานรายวิชาการวิเคราะห์ระบบการผลิต ณ บริษัท โอเรียนตอลการ์เมนท์ จำกัด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
โดยโครงงานที่นักศึกษาได้นำเสนอมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาจากในห้องเรียน มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาจริงในสถานประกอบการ พร้อมทั้งเพื่อเป็นส่วนช่วยในการบริการวิชาการแก่สังคมอีกด้วย
ในการนี้โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร และคณะทำงานของ บริษัท โอเรียนตอลการ์เมนท์ จำกัด เป็นอย่างสูงที่ได้เสียสละเวลา ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการทำโครงงานตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษานี้ ขอกราบขอบพระคุณค่ะ

Leave a Comment